ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW

W poczuciu odpowiedzialności za właściwe zabezpieczenie praw i interesów reprezentowanych pracowników, oddajemy do Państwa rąk powyższy serwis internetowy Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków.

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków zwane dalej Zrzeszeniem jest następcą prawnym Federacji Zakładowych Związków Zawodowych Pracowników Energetyki i Konfederacji Związków Zawodowych Energetyków. W wyniku połączenia wymienionych struktur w roku 2000 powstało Zrzeszenie, które jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną, która nie podlega nadzorowi ani kontroli organów administracji państwowej.
Terenem działania ZZZE jest cała Rzeczpospolita Polska. Siedziba organizacji znajduje się Warszawie (Kontakt).

Zrzeszenie w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji RP oraz uprawnieniami zagwarantowanymi Ustawą o związkach zawodowych i Konwencjami – Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowanymi przez nasz Kraj.
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków zgodnie z zasadą dobrowolności oraz postanowieniami Statutu ZZZE, zrzesza międzyzakładowe i zakładowe organizacje związkowe branży energetycznej posiadające osobowość prawną, skupione w strukturach wewnętrznych dla poszczególnych grup zawodowych, ktore nazwane są Sekcjami.
Podstawowym celem i zadaniem Zrzeszenia jest ochrona praw pracowniczych. Reprezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz pracodawców, organizacji politycznych i społecznych, jak również stowarzyszeń i innych organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością serwisu.

 

OD 1 CZERWCA 2013 R RUSZYŁ PROJEKT „PEGAZ – POROZUMIENIE ENERGETYCZNO-GÓRNICZE ATUTEM ZWIĄZKOWCÓW” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, KTÓREGO LIDEREM JEST ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW A PARTNEREM ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE.
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST PRZESZKOLENIE REPREZENTATYWNEJ GRUPY DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH W CELU PODNIESIENIA ICH WIEDZY I KWALIFIKACJI W OBSZARZE DIALOGU SPOŁECZNEGO.
IFORMACJE O SZKOLENIACH BĘDĄ ZAMIESZCZANE W ZAKŁADCE „PROJEKT ”

ZESPÓŁ BIURA PROJEKTU
„PEGAZ-POROZUMIENIE ENERGETYCZNO-GÓRNICZE ATUTEM ZWIĄZKOWCÓW”